Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Boska czasoprzestrzeń.

przez Agata Dzierżawa
1274 wyświetleń
Boska czasoprzestrzeń to obrazek przedstawiający kolorowe diamenty na różowym tle.

Kiedy punkt rzutuje 6 promieni w sześciu różnych kierunkach tworząc kształt diamentu powstały kształt jest figurą zwaną oktaedrem. Jeśli wprawisz tę figurę w ruch wokół każdej z osi otrzymasz idealną sferę (kulę). Jak wiesz z Świętej Geometrii linia prosta jest męska, a krzywa żeńska. Zatem sfera jest bryłą żeńską, jej przestrzennym męskim odpowiednikiem jest sześcian. Sześcian powstanie, jeśli połączysz linią środki sfer Jaja Życia, czyli pierwszych 8 okręgów (sfer). Ten sześcian nazywa się sześcianem Metatrona.


W tym artykule:

 • poznasz bryły Platońskie.
 • dowiesz się jak 6 wymiarów rzeczywistości wygląda z punktu widzenia fizyki.

Kształt torusa natomiast powstaje w wyniku rotacji Ziarna Życia (Wzorca Genesis) czyli pierwszych sześciu sfer opisanych na środkowym okręgu wokół centralnej osi. Torus to figura przypominjąca pączka z dziurką w środku. Ta dziurka to wewnętrzna tuba. 

W torusie podobnie jak we wzorcu Genesis sześć sfer otacza siódmą, a koło środkowe zajmuje całą powierzchnię. Kiedy weźmiesz dwa nakładające się na siebie Wzorce Genesis i jeden będzie stabilny, a drugi obrócisz o 30 stopni wokół sfery środkowej powstanie wówczas 12 sfer. Te 12 sfer symbolizuje wymiary rzeczywistości. W zależności od perspektywy zatem wyróżniamy 6 podstawowych wymiarów rzeczywistości lub 12. Te 12 powstaje, kiedy dokończysz okręgi Owocu Życia poza zonę pellucide. 6 wymiarów tworzy płaszczyzny zespolone (rzeczywiste i urojone) x,y,z.

Sześcian jest pierwszą z pięciu niepowtarzalnych brył zwanych bryłami platońskimi.

Bryły platońskie mają określone cechy: 

 • wszystkie ich ściany są określonych rozmiarów,
 • ich krawędzie są równej długości, 
 • kąty wewnętrzne między ich ścianami są również jednakowych rozmiarów,
 • a jeśli umieścisz je wewnątrz odpowiednich rozmiarów sfery wszystkie ich wierzchołki będą stykały się z powierzchnią sfery. 
Bryły platońskie
Źródło: Wikipedia

Oprócz sześcianu do brył platońskich należą także:

 • Tetraedr – czyli poliedr zbudowany z czterech ścian będących trójkątami równobocznymi
 • Oktaedr – bryła, której osiem ścian stanowią trójkąty równoboczne tego samego rozmiaru 
 • Ikozaedr – dwudziestościan zbudowany z trójkątów równobocznych
 • Dodekaedr – dwunastościan pięcioboczny, którego ściany składają się z dwunastu pięcioboków

Wszystkie te bryły pochodzą z Owocu Życia, ukrywają się między liniami sześcianu Metatrona. Wszystkie te bryły można idealnie wpasować nie tylko w sferę, ale również w sześcian. Tak więc cała nasza rzeczywistość opiera się na geometrii i matematyce zatem wszystkie inne dziedziny nauki powinny również na nich bazować.  

Boska czasoprzestrzeń.

Baner reklamowy
Chcesz uleczyć swoje głębokie rany emocjonalne i rany duszy? Zrównoważyć męską i żeńską energię? Masz choroby somatyczne, z którymi nie radzi sobie lekarz? Chciałbyś zmienić jakieś swoje przekonanie i nie bardzo wiesz jak? Mogę Ci pomóc.

Boska czasoprzestrzeń.

Całkowita geometryzacja fizyki jest istotą teorii niemieckiego naukowca Burkharta Heima.

Jednak, mimo że dokonał on przełomu w naukach teoretycznych i udało mi się zunifikować teorię pola jest prawie nieznanym naukowcem. Przyczyna tego braku popularności leży w obszernej i trudnej matematyce, którą stosował, a także w języku. Jego prace ukazały się bowiem tylko w języku niemieckim i istnieje tylko kilka anglojęzycznych artykułów na ten temat.

Heim uważał, że przestrzeń całego wszechświata ma potencjał strukturalny, co oznacza, że ​​cechy samej przestrzeni pojawiają się jako struktury geometryczne. A geometria jest właściwie podstawową zasadą i przyczyną wszystkich fizycznych interakcji.

Jego zdaniem wszechświat składa się z jednolitej siatki metronów lub siatki metronicznej. Ta niezakłócona sieć reprezentuje pustą próżnię. Uważał, że wszechświat jest pozbawiony fizycznych wydarzeń, ale ma wrodzoną możliwość ich zajścia. Uważał, że aby coś się wydarzyło w tej przestrzeni konieczne jest jej zniekształcenie. Jeśli taka deformacja ma odpowiednią formę i złożoność, nabiera właściwości masy i bezwładności. Innymi słowy twierdził, że świat fizyczny (wraz ze swoimi czterema wymiarami) nabiera formy poprzez wymiar niewidzialny.

Cząstki elementarne zdaniem Heima to złożone układy dynamiczne lokalnie ograniczonych, oddziałujących na siebie zniekształceń sieci.

Uważał on, że najpierw musi nastąpić zmiana we współrzędnych wyższego wymiaru, która następnie wpłynie na czterowymiarową geometrię czasoprzestrzeni, powodując pewnego rodzaju zjawisko fizyczne. Innymi słowy zdarzenia zachodzące w dwóch wymiarach organizują procesy zachodzące w pozostałych wymiarach naszego doświadczenia. A wpływ tych deformacji na nasz czterowymiarowy świat lub skutki ich rzutów na niego stanowią struktury, które interpretujemy jako grawitony i fotony, a także naładowane i nienaładowane cząstki. Jego teorią jest więc teorią dynamiki geometrycznej. Co oznacza to, że przestrzeń wypełniona jest geometrycznymi formami i strukturami, które działają w sposób dynamiczny. 

Celem badań Heima było znalezienie sposobów na konwersję między różnymi rodzajami energii. Aby to osiągnąć dodał do swoich obliczeń dwa wymiary, dzięki czemu był w stanie zrównać, przynajmniej w teorii, energię grawitacyjną z elektromagnetyzmem. 

Opracował podejście matematyczne oparte na kwantowaniu samej czasoprzestrzeni i zaproponował „metron” jako (dwuwymiarowy) kwant (wielowymiarowej) przestrzeni. Metron ma rozmiar minimalny (tzw. długość Plancka) ma on jeden wymiar przestrzeni a jeden czasowy. W przybliżeniu ma długość Plancka do kwadratu i czas Plancka. Aktualny obszar metronu, τ, wynosi 3Gh/8c3, gdzie G jest stałą grawitacyjną, h oznacza stałą Plancka, a c jest prędkością światła w próżni. Metrony można wizualizować jako małe (6-wymiarowe) tomy, których ściany to metrony, stykające się ze sobą i wypełniające całą przestrzeń. Orientacja ścian w przestrzeni jest ważna, ponieważ Heim pokazuje, że jest ona związana z kwantową koncepcją spinu, co oznacza, że w rzeczywistości są one małymi torusami.

Reklama Dziennika Snów.

Burkhard Heim doszedł do wniosku, że Wszechświat ma 12 wymiarów, a w jego wnętrzu istnieje obejmujące wszystkich i wszystko Pole Informacyjne.

Przestrzeń rzeczywista:

R3 trzy wymiary fizyczne (świat fizyczny): x1, x2, x3

Wymiar urojony:

 • T1 jeden wymiar czasowy (świat fizyczny): x4
 • S2 dwa wymiary nadające formę – organizacja struktur (bios), entelechial – regulujące urzeczywistnianie się przyczyny formotwórczej, odwrotność do entropii: x5, x6
 • I2 dwa wymiary informacyjne (psyche), wymiar eoniczny – nieskończenie długi okres czasu: x7, x8
 • G4  cztery wymiary sterowania informacją i zdarzeniami (pneuma), amplitudy prawdopodobieństwa: x9, x10, x11, x12

Wymiary R3 to liczby rzeczywiste (męskość), T1 i S2 to liczby rzeczywiste (żeńskość), a I2 i G4 to wymiar, gdzie wszystkie odległości są zerowe (neutralność). Można je również nazwać odpowiednio ciało, dusza i duch.

Teoria Heima przewiduje 6 fundamentalnych interakcji:

 1. grawitacja
 2. elektromagnetyzm 
 3. oddziaływanie słabe
 4. oddziaływanie jądrowe
 5. oraz oddziaływanie kwintesencji, słabe odpychające oddziaływanie podobne do grawitacji, czyli zasada Pauliego, która odpowiada za obserwowaną ekspansję wszechświata. Nazywa się je również polem próżni.
 6. a także siłę grawitofotonową – oddziaływanie, które umożliwia konwersję promieniowania elektromagnetycznego w pole grawitacyjne. Składa się z dwóch grawitofotonów (ujemnego i dodatniego). Rezultatem jest napęd, który można wykorzystać w pojazdach (kosmicznych). Ten napęd grawitofotonowy może być wykonany przez umieszczenie wirującego torusa w silnym polu magnetycznym.

Zgodnie z teorią Heima na grawitację, jaką znamy, składają się trzy oddziaływania, a mianowicie grawitony, grawitofotony (atrakcyjne i odpychające) oraz kwintesencja lub cząstka próżniowa (odpychająca), czyli istnieją trzy kwanty grawitacji. 

Oznacza to, że tak naprawdę nie ma oddzielnej substancji, z której składają się cząstki. A to, co nazywamy „materią”, to nic innego jak lokalnie ograniczona struktura geometryczna w próżni.

Czysta próżnia ma zdolność deformowania swojej 6-wymiarowej struktury sieciowej w kształty geometryczne. Ta jej część, która rozciąga się na trójwymiarową przestrzeń naszego doświadczenia, jest przez nas interpretowana jako materia. A jak wiemy dzięki Hansowi Jenny i jego pracy „Cymatics” to dźwięk potrafi tworzyć formy geometryczne.

Według Burkharda Heima wszechświat jest więc polem informacyjnym, w którym spotykają się wszystkie fizyczne i mentalne procesy i pozostają tam jako wzór informacyjny. Informacja ta jest formą energii. Jest niezniszczalna, wieczna i dostępna w każdej chwili przy odpowiednich narzędziach dojścia do niej. Informacje te zawierają w sobie wzory informacyjne wszystkich procesów fizycznych i mentalnych. Dotyczą wszystkiego, naszych myśli i emocji, świata roślin, zwierząt, a także np. organizacji społecznych. Uważał zatem, że to pole informacyjne jest niczym innym jak Kronikami Akaszy. Zaś samo pojęcie informacji wskazuje, że istnieją prawa rządzące całym wszechświatem.

Jego teoria pozwala z niezwykłą dokładnością obliczyć masy wszystkich znanych cząsteczek elementarnych a także ich czasy życia.


Źródło:

Illobraand von Ludwiger „The New Worldview of the Physicist Burkhard Heim”

Walter Dröscher1 , Jochem Häuser Physical Principles of Advanced Space Propulsion Based on Heim’s Field Theory”, 2002, JOINT PROPULSION CONFERENCE & EXHIBIT

Walter Dröscher, Jochem Häuser „Heim Quantum Theory for Space Propulsion Physics

http://heim-theory.com

https://www.igaap-de.org/english/

Sven Kolbow „The Unified Quantum Field Theory of Burkhard Heim and the 5th Dimension”, December 2018, www.the-unidentified.net

„The Hyperdimensional World View of Burkhart Heim”, www.soul-guidance.com

Dzięki naszej współpracy z Mindvalley możesz nauczyć się korzystać z naturalnych systemów energetycznych Twojego organizmu.

Mindvalley "Energy Medicine by Donna Eden" Ad

Medycyna Energetyczna to zmieniające życie głębokie zanurzenie w naturalnych systemach energetycznych Twojego ciała. Załadujesz serię instrukcji, ćwiczeń i skutecznych doświadczeń energetycznych zaprojektowanych, aby poprawić Twoją istniejącą praktykę uzdrawiania energią – a wszystko to w ciągu zaledwie ośmiu krótkich tygodni.

Pod koniec tej podróży będziesz wiedział, jak pracować z unikalnym planem energetycznym, aby obudzić uzdrowienie fizyczne i emocjonalne, przywrócić witalność, pozbyć się negatywnej energii i złagodzić ból. Na każdym kroku poprowadzi Cię Donna Eden, powszechnie uważana za jednego z najlepszych na świecie praktyków uzdrawiania energią.

2 komentarze
0

You may also like

2 komentarze

Pojedztam.pl
Pojedztam.pl 23 marca 2022 - 01:00

Kolejny zajmujący wpis nad którym warto się pochylić.

Odpowiedz
Agata Dzierżawa
Agata Dzierżawa 23 marca 2022 - 09:08

Dziękuję 🙂

Odpowiedz

Pozostaw komentarz