Newsletter
Zainspiruj się
Zarejestruj się już dziś za darmo, aby rozpocząć szczęśliwe i uważne życie.
Chronimy Twoje dane osobowe. Zobacz nasza politykę prywatności.

Regulamin sklepu

przez Agata Dzierżawa
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Właścicielem i administratorem Serwisu internetowego www.ajourneeytoyourself.com jest Agata Dzierżawa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AJTY Agata Dzierżawa, ul. Józefa Dietla 66 lok. 4a, 31-039 Kraków, NIP: 6422485721, REGON: 386984566, adres e-mail: ajourneytoyourself@ajourneytoyourself.com.

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego. 

3. Każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu internetowego, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym serwisie (na przykład poprzez: rejestrację w Serwisie, złożenie Zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

4. Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem. 

II. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Usługodawca – właściciel i administrator Serwisu internetowego, tj. Agata Dzierżawa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AJTY Agata Dzierżawa, ul. Józefa Dietla 66 lok. 4a, 31-039 Kraków, NIP: 6422485721, REGON: 386984566;

2. Serwis internetowy – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowe www.ajourneytoyourself.com., do której Usługodawca dysponuje stosownym prawem;

3. Klient / Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego lub która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego. Użytkownikiem korzystającym z Usług może być jedynie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zdolna do wyrażenia zgody oraz zaciągania zobowiązań;

4. Usługa – spotkanie Klienta z Terapeutą realizowane w umówionym terminie i w czasie określonym w wybranej przez Klienta opcji na podstronie Serwisu internetowego, poprzez formularz do umawiania spotkań zamieszczony na podstronie Serwisu internetowego, odbywające się w formie wideo rozmowy prowadzonej przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym (z podglądem video lub bez w zależności od oczekiwań Klienta);

5. Terapeuta – osoba fizyczna prowadząca spotkania z Klientem oparte na metodach intuicyjnych, alternatywnych formach prowadzenia terapii;

6. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego lub składa Zamówienie w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Przedsiębiorca – Klient, który korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego lub składa Zamówienie w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w tym również Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz; 

8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

9. Sklep internetowy – podstrona Serwisu internetowego za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia dostępny pod adresem www.ajourneytoyourself.com;

10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

11. Webinar – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe w postaci prezentacji, kursu albo treningu dostępne w wersji elektronicznej w formie ebooku, audiobooku, videokursu w formacie PDF, MP3, MP4, EPUB, MOBI, przeznaczone do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia, oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Webinarów, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

12. Formularzu Rejestracyjnym – elektroniczny formularz za pomocą którego Klient może dokonać rejestracji Indywidualnego Konta Klienta; 

13. Indywidualne Konto Klienta – podstrona Serwisu internetowego, dostępna po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu przez Klienta, za pomocą której Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego lub składać Zamówienia oraz m.in. zarządzać danymi osobowymi, dokonać zmiany Hasła. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta;

14. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą (Sprzedającym) a Klientem o świadczenie Usługi lub na zakup Towaru w Sklepie internetowym. Umowa zostaje zawarta w momencie: otrzymania wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy – w przypadku Usług; otrzymania wiadomości e-mail Potwierdzenie złożenia zamówienia – w przypadku zakupu Towarów w Sklepie internetowym

15. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem na zakup Webinaru. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

17. Sprzedający – Agata Dzierżawa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AJTY Agata Dzierżawa, ul. Józefa Dietla 66 lok. 4a, 31-039 Kraków, NIP: 6422485721, REGON: 386984566.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU INTERNETOWEGO 

1.W celu rozpoczęcia korzystania z Usług przez Klienta niezbędne jest założenie Indywidualnego Konta Klienta. 

2. Założenie Indywidualnego Konta Klienta jest bezpłatne. 

3. Aby założyć Indywidualne Konto Klienta należy dokonać następujących czynności: 

a) wejść na Serwis internetowy, 

b) zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu, 

c) prawidłowo wypełnić formularz Indywidualnego Konta Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych osobowych, oświadczyć o akceptacji Regulaminu bez żadnych zastrzeżeń i spełnianiu wymaganych przez Regulamin warunków – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza,

d) zatwierdzić dane wpisane w formularzu i wysłać je do Usługodawcy w celu przetworzenia. 

4. Po założeniu Indywidualnego Konta Klienta, Klient otrzyma e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej Klienta, w którym będzie znajdowały się dalsze instrukcje dotyczące założonego konta. Jeśli Klient nie otrzymał e-mail w ciągu 12 godzin od założenia konta (należy sprawdzić wszystkie zakładki swojej poczty elektronicznej, w tym SPAM) powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą

5. Dokonanie powyższych czynności przez Klienta umożliwi Usługodawcy utworzenie w ramach Serwisu internetowego Indywidualnego Konta Klienta zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach Serwisu internetowego, sprzeczna z prawem lub narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.

6. Utworzenie Indywidualnego Konta Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwość wysłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia Usług, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy. 

7. Celem umówienia Usługi Klient powinien: 

a) założyć Indywidualne Konto Klienta / zalogować się na Indywidualne Konto Klienta, 

b) skorzystać z formularza do umawiania spotkań zamieszczonego na podstronie Serwisu internetowego,

c) wybrać Terapeutę, z którym chce odbyć spotkanie, 

d) wybrać termin Usługi spośród dostępnych terminów, 

e) zarezerwować Usługę, 

f) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

8. Po dokonaniu rezerwacji Usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania Usługi u tego samego Terapeuty w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie rezerwacji Usługi. 

9. Informacja o zaksięgowaniu płatności za Usługę, stanowiąca potwierdzenie zawarcia Umowy lub o anulowaniu rezerwacji Usługi jest przekazywana Klientowi w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej Klienta. 

10. Przełożenie terminu Usługi jest możliwe na 72 godziny przed rozpoczynającą się Usługą. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu. 

11. W przypadku nierozpoczęcia świadczenia Usługi w wybranym terminie z przyczyn leżących po stronie Klienta, czas trwania Usługi nie ulega przedłużeniu, a uiszczone przez Klienta wynagrodzenie nie podlega zwrotowi ani pomniejszeniu.

12. W przypadku nierozpoczęcia świadczenia Usługi w wybranym terminie z przyczyn leżących po stronie Terapeuty, czas trwania Usługi ulega odpowiedniemu przedłużeniu. W przypadku braku możliwości przedłużenia Usługi, przedłużeniu ulegnie następna Usługa, a w braku takiej możliwości Klient otrzyma zwrot części uiszczonego wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do czasu skrócenia czasu trwania Usługi. 

13. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Terapeuty odbywającego spotkanie.

IV. WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA 

1.Klient rezerwując Usługę, która ma zostać świadczona na jego rzecz, zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia. 

2. Wynagrodzenie za Usługę jest uiszczane za pomocą kanału płatności Stripe dostępnego za pośrednictwem Serwisu internetowego lub bezpośrednio na rachunek bankowy. 

3. Wysokość wynagrodzenia za Usługę zależy od jej formy i została podana w cenniku usług umieszczonym w Serwisie internetowym. 

4. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy. 

5. Klient przed zatwierdzeniem wprowadzonych danych w ramach procedury zarezerwowania Usługi wskazuje, czy dokonuje zakupu jako podatnik podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, poprzez podanie nr NIP lub VAT UE.

6. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. Brak podania numeru NIP (VAT UE) przed zarezerwowaniem Usługi, skutkujący wystawieniem paragonu fiskalnego niezawierającego takiego numeru, uniemożliwia późniejsze wystawienie faktury VAT na rzecz podatnika podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. 

V. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1.Usługodawca: 

a) zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

b) zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach Umowy, w szczególności w zakresie świadczenia Usług, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie,

c) może odwołać Usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji Usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej Usługi,

d) nie ma obowiązku świadczenia Usług w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia,

e) ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, 

f) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu internetowego w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych. 

2. Klient: 

a) ma prawo do świadczenia na swoją rzecz Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

b) może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

c)ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

d) w przypadku zablokowania Indywidualnego Konta Klienta przez Usługodawcę nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej,

e) ma obowiązek nieudostępniania Indywidualnego Konta Klienta innym podmiotom bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej,

f) zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach Umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej, 

g) nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad. 

VI. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub brak możliwości dostępu do Usług wynikające z: 

a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu; 

b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy. 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Terapeutę w ramach świadczonych Usług. 

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podjęte samodzielnie przez Klienta po skorzystaniu z Usługi. 

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługa nie jest psychoterapią lub leczeniem, a alternatywną formą prowadzenia terapii, tym samym nie zastępuje psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego oraz oparta jest na metodach intuicyjnych, na alternatywnych formach prowadzenia terapii. Klient zainteresowany skorzystaniem z Usługi, a będący w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego lub cierpiący na jakiekolwiek choroby, powinien we własnym zakresie skonsultować możliwość skorzystania z Usługi z lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z niej.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia prowadzenia Usługi w sytuacji, kiedy uzna, że Klientowi, który chce z niej skorzystać, potrzebna jest innego rodzaju usługa. 

8. W przypadku Klienta, korzystającego z Usługi w sposób naruszający dobre obyczaje, przepisy prawa lub dobra osobiste Terapeuty, Terapeuta może odmówić dalszego prowadzenia Usługi. W przypadku odmowy dalszego prowadzenie Usługi, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu jakiejkolwiek części uiszczonego wynagrodzenia za Usługę. Klient w stosunku do którego zastosowana została sankcja odmowy dalszego prowadzenia Usługi nie może zarezerwować Usługi bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy. 

3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację Usługi i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę. 

4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez Usługodawcę. 

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Usługodawcy, w jeden z następujących sposobów: 

a) wysłane pocztą na adres siedziby Usługodawcy: AJTY Agata Dzierżawa, ul. Józefa Dietla 66/4a, 31-039 Kraków;

b) wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy: ajourneytoyourself@ajourneytoyourself.com.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument zapłaci Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy.

6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usługi, która została w pełni wykonana za wyraźną zgodą konsumenta. 

IX. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.Informacje o Towarach dostępne na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składnia ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru na stronie Sklepu internetowego obywać się może na dwa sposoby: 

a) poprzez uprzednie założenie Indywidualnego Konta Klienta albo 

b) poprzez dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji.

3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu Towaru za uprzednim założeniem Indywidualnego Konta Klienta, Klient powinien dokonać czynności rejestracyjnych polegających na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Serwisu internetowego. 

4. W przypadku zdecydowania się przez Klienta na dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji, będzie on zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza ze swoimi danymi po dokonaniu zakupu, jak również będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego.

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę Sklepu internetowego, dokonać wyboru Towaru, jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płatność” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu dostawy;

e) czasu dostawy.

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedającego oraz naciśnięcie przycisku ”Zakończenie zamówienia”.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, tj.: 

a) dane identyfikujące przedsiębiorcę;

b) podstawowe cechy wybranego towaru;

c) łączną cenę wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne dodatkowe koszty;

d) wybrany sposób płatności, dostawy;

e) stosowaną procedurę reklamacyjną;

f) w przypadku prawa do odstąpienia od umowy – warunki, terminy oraz procedura odstąpienia;

g) koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy;

h) termin, w którym oferta lub cena pozostają wiążące.

10. W przypadku Zamówienia składanego przez Klienta na Webinar, wiadomość e-mail określona w pkt. 9 zawiera dodatkowo informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. 

11. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail „Potwierdzenie złożenia zamówienia” dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. 

12. Zawarcie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych umożliwia korzystanie z Webinaru wyłącznie na własny użytek osobisty Klienta. Zawarcie Umowy nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Webinarze. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Webinaru wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

X. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1.Cena Towarów nie zawiera kosztów przesyłki i dostawy Towarów do Klienta, która to cena – ustalana stosownie do poniższych postanowień – będzie doliczana do ceny sprzedaży Towarów, chyba że Klient wybierze opcję odbioru osobistego Towaru bądź Sprzedający zapewni darmową dostawę. 

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania Towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. 

3. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez mbank o numerze 76 1140 2004 0000 3602 8043 6856;

b) płatność on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.

4. Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki.

XI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w Potwierdzeniu złożenia zamówienia wysyłanym na adres e-mail Klienta składającego Zamówienie.

2. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient, w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia, zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniu drugim, może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. Zamówienie Webinaru realizowane jest poprzez przesłanie Klientowi, na podany przez niego adres e-mail, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Webinaru. Od chwili udostępnienia odnośnika do Webinaru, może on zostać pobrany przez Klienta, przy czym pobranie Webinaru wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej przedmiotowego Webinaru – na zasadach określonych w Rozdziale XIII.

4. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez Sprzedającego odpowiednim dokumentem księgowym, wystawianym po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

5. Klient przed zatwierdzeniem wprowadzonych danych w ramach procedury złożenia Zamówienia wskazuje, czy dokonuje zakupu  jako podatnik podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, poprzez podanie nr NIP lub VAT UE.

6. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. Brak podania numeru NIP (VAT UE) przed złożeniem Zamówienia, skutkujący wystawieniem paragonu fiskalnego niezawierającego takiego numeru, uniemożliwia późniejsze wystawienie faktury VAT na rzecz podatnika podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej.

7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji Zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 21 dni. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem o niedostępności Towaru.

8. W sytuacji, o której mowa w pkt. 7, odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w pkt. 2.

XII. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

2. Dostawa  zamówionych  Towarów  odbywa  się  za pośrednictwem przedsiębiorcy przewozowego (firmy kurierskiej) pod wskazany w Zamówieniu adres. Koszty dostawy zależą od typu i wagi Towaru i będą wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

4. Odbiór Zamówienia przez Klienta oraz jego wydanie przenosi na Klienta prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.

5. Podczas odbioru Zamówienia Klient jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Klient jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

XIII. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem  i korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny.

2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Sprzedającego, w jeden z następujących sposobów: 

a) wysłane pocztą na adres siedziby Sprzedającego: AJTY Agata Dzierżawa, ul. Józefa  Dietla 66/4a, 31-039 Kraków;

b) wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: ajourneytoyourself@ajourneytoyourself.com.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci Webinaru, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

XIV. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XV. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: ajourneytoyourself@ajourneytoyourself.com. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji za rzeczy sprzedane w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nie uznającą reklamacji) Sprzedający przekazuje Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.

2. W przypadku braku uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sprzedającego w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego konsumentem, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 zdanie pierwsze, Klient będący Konsumentem może zwrócić się o interwencję do odpowiedniego organu zajmującego się prawem konsumentów. W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy, np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

4. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie protokołu szkody.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.

XVII. WARUNKI TECHNICZNE

1.W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz; Chrome w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz lub Opera w wersji najnowszej oraz 4 wersje wstecz;

b) program Adobe;

c) aktywny adres e-mail;

d) aktywne połączenie z siecią Internet.

2. W celu korzystania z Webinarów, Klient, który dokonuje w Sklepie internetowym zakupów Webinarów, powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

a) pliki MOBI – czytnik, tablet, smartfon, komputer PC/Mac z zainstalowaną aplikacją do otwierania plików MOBI;

b) pliki EPUB i PDF – komputer PC/Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki EPUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie, w tym czytnik, tablet, smartfon z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww. plików;

c) pliki MP3 i MP4 – komputer PC/Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażony w słuchawki. Głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz.

XVIII. CZAS TRWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA KLIENTA)

1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi prowadzenia Indywidualnego Konta Klienta (zlikwidować Konto Klienta) w każdym czasie, poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia zawierającego wniosek o likwidację Indywidualnego Konta Klienta. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej i wysłane na adres: AJTY Agata Dzierżawa, ul. Józefa  Dietla 66/4a, 31-039 Kraków lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: ajourneytoyourself@ajourneytoyourself.com. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Usługodawcy oświadczenia Klienta.

2. Indywidualne Konto Klienta zostanie usunięte niezwłocznie po doręczeniu Usługodawcy oświadczenia Klienta, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu czasu trwania opłaconych przez Klienta Usług. Konto Klienta może zostać usunięte przed zakończeniem czasu trwania opłaconych przez Klienta Usług tylko i wyłącznie na wyraźnie żądanie Klienta wraz z oświadczeniem o świadomości skutków prawnych złożenia takiego oświadczenia, to jest utraty możliwości korzystania z Usług. 

3. Złożenie oświadczenia zawierającego wniosek o likwidację Indywidualnego Konta Klienta nie ma wpływu na Zamówienia złożone do czasu likwidacji Indywidualnego Konta Klienta. Zamówienia te zostaną rozpatrzone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

4. Klient, który rozwiązał umowę o świadczenie usług zgodnie z postanowieniami pkt. 1, może dokonać ponownej rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Indywidualnego Konta Klienta, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:

a) likwidacji Serwisu internetowego. Wypowiedzenie umowy może nastąpić nie wcześniej niż na 30 dni przed planowanym terminem zamknięcia działalności prowadzonej za pośrednictwem Serwisu internetowego;

b) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń. W przypadku rozwiązania umowy w tym trybie Klientowi nie przysługuje prawo do ponownej Rejestracji. 

XIX. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego www.ajourneytoyourself.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz odpowiedniego dokumentu księgowego.

3. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: 

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa znajdujących zastosowanie do umów zawartych lub zawieranych na podstawie Regulaminu, celem dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa;

b) wydania orzeczenia sądowego, decyzji lub innego aktu skierowanego do Usługodawcy, z którego wynikać będzie obowiązek zmiany Regulaminu, w zakresie wynikającym z wydanego orzeczenia, decyzji lub innego aktu; 

c) zmiany danych Usługodawcy w postaci nazwy Serwisu internetowego lub Sklepu internetowego, firmy, siedziby, adresu, danych do kontaktu; 

d) wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych związanych z obsługą Serwisu internetowego, w zakresie wpływającym na postanowienia Regulaminu; 

4. W odniesieniu do umów o świadczenie usługi prowadzenia Indywidualnego Konta Klienta zawartych przed zmianą Regulaminu, Regulamin w nowym brzmieniu wiąże Klienta, jeżeli Klient nie wypowie umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach wprowadzanych do Regulaminu. Informacja o wprowadzanych zmianach zostanie Klientowi przekazana na adres e-mail podany podczas rejestracji.  

5. W odniesieniu do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, w tym zawartych w wyniku Zamówień, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu. 

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa krajowego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PDF

POBIERZ PLIK W WERSJI PDF: